Novinky / Akční nabídky

Katalog / e-Shop

Reklamační podmínky

Záruční a reklamační podmínky AUTO - COLOR spol. s r.o. LIBEREC

1, Úvodní ustanovení

Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro běžný nákup zboží nebo pro nákup v internetovém obchodě www.a-c.cz, jehož provozovatelem je firma AUTO-COLOR spol. s r.o., Ampérova 482, 462 03 Liberec, IČO - 18381201, DIČ – CZ18381201 2, Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. V případě zjištěných závad je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách telefonicky, písemně nebo e-mailem a to do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V oznámení musí být přesný popis závady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3, Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu, záruční list, dodací list, případně jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu řešení reklamace budou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, telefonicky, případně na poštovní adresu. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

4, V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem) a zákonem č. 40/1964 Sb. (občanským zákoníkem), ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

5, Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

6, Na zboží zakoupené u naší firmy poskytujeme záruku dle záručních podmínek jednotlivých dodavatelů, minimálně však dle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) a zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku), ve znění pozdějších změn a doplnění, ½ roku právnickým osobám, 2 roky konečným spotřebitelům – fyzickým osobám. Začátkem záruční doby se rozumí datum prodeje uvedené na faktuře. Na hlavní skupiny sortimentu jsou záruční doby následující:

 • Výrobky SATA                               24 měsíců
 • Výrobky FESTOOL                        24 měsíců (36měsíců při on-line registraci)
 • Výrobky RUPES                            24 měsíců
 • Výrobky INALFA SUNROOFS      24 měsíců
 • Výrobky DINITROL                       dle vyznačeného data spotřeby či min. trvanlivosti
 • Výrobky DE BEER                        dle doporučené minimální trvanlivosti

7, Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny:

 • Manipulací s nářadím nebo příslušenstvím v rozporu s návodem k obsluze
 • Zásahem a opravou nářadí nebo příslušenství jinou osobou než autorizovaným opravcem
 • Následkem běžného opotřebení (díly jako ložiska, těsnění uhlíky apod.)
 • Používáním nářadí nebo příslušenství k účelům, pro které nebyly vyrobeny a schváleny

8, Správné zpracování lak-materiálů a řešení případné reklamace:

- barevný odstín namíchaný dle receptury a aplikovaný na opravu defektu nemusí být přesný z mnoha důvodů. Hlavními důvody barevné neshody jsou následující skutečnosti:

 • odchylka barevného odstínu z důvodu výroby daného modelu vozidla v jiném výrobním závodě, než odkud pochází originální „MASTER“ vzorek, pro který byla receptura vyrobena
 • aplikace originálního laku jinou aplikační metodou než odpovídá aplikaci opravárenského laku (zde je většinou řešením aplikace „přístřikem do ztracena“)
 • odchylka barevného odstínu z důvodu výroby daného modelu vozidla v jiné sérii, kdy mohla být použita barva od jiného dodavatele lak-materiálů, než z jaké pochází originální „MASTER“ vzorek, pro který byla receptura vyrobena
 • odchylka barevného odstínu z důvodu výroby daného modelu vozidla v jiném výrobním závodě, než odkud pochází originální „MASTER“ vzorek, pro který byla receptura vyrobena
 • nesprávný výběr pododstínu, pokud je k dispozici více variant (pomocí je označení pododstínů kódy viz systém pro správu receptur ICRIS)
 • u starších či neudržovaných laků je možná změna odstínu vlivem stárnutí/“vyšisování“
 • chybně provedené předchozí opravy laku vozidla a to jak z důvodu neshody v odstínu či chybně provedené aplikace
 • nesprávné použití barvy z důvodu nedodržení technologického postupu dle technického listu a běžně používaných lakovacích praktik, nevhodný podkladový materiál/plnič či klarlak jako krycí vrstva u laků/bází, nevhodná nebo vadná/opotřebovaná stříkací pistole, nevhodný tlak, nesprávná vzdálenost, nepoužití aplikace „přístřiku do ztracena“ jako správného postupu pro moderní opravy

- před vlastní aplikací použít minimální množství namíchané barvy k provedení kontrolního nástřiku

- provést kontrolní nástřik na kontrolní vzorek, po vyschnutí kontrolovat barevný odstín s originálním odstínem na vozidle. POKUD ODSTÍN NESOUHLASÍ A NEPOMŮŽE ANI APLIKACE „PŘÍSTŘIKEM DO ZTRACENA“ – PAK NELAKOVAT a provést ve spolupráci s naší firmou jedno z možných řešení: 

 •  doporučení správného aplikačního postupu, pokud je podezření, že byl použit špatný či byla aplikace provedena v nevyhovujících podmínkách, které by mohly zapříčinit barevnou odchylku
 • dotónování barevného odstínu ve spolupráci s pracovníky AUTO – COLOR spol. s r.o.
 • výměna barvy - namíchání nové barvy, pokud je podezření, že chyba je v míchání či v materiálu
 • předání barvy zpět a vrácení peněz zákazníkovi, pokud nebyla zjištěna chyba na straně zákazníka.
 • případě takto uznané reklamace na nesprávný odstín nahrazujeme pouze hodnotu materiálu k provedení kontrolního nástřiku. Provést opravu laku bez kontrolního nástřiku je nesprávný postup a proto nebudeme nahrazovat náklady za materiál a práci, pokud již byla provedena celá oprava laku vozidla!!!

- při opravách části vozidel postupovat vždy metodou přístřiku do okolních částí - "přístřikem do ztracena"

- pro zajištění špičkové kvality provedené opravy je bezpodmínečně nutno používat jako podkladové materiály (plniče) pouze materiály VALSPAR/DE BEER. V opačném případě se vystavujete nebezpečí změny barevného odstínu vrchního laku, popř. i vytvořením mapy v místě provedené opravy.

- pokud nebudou dodrženy veškeré pokyny, nelze na případné reklamace brát jakýkoliv zřetel!

9, Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací a dopravou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

10, V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u řidiče přepravce a sepsal s řidičem reklamační protokol. Totéž platí i při převzetí částečné nebo neúplné zásilky.

11, V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: adr.coi.cz