Novinky / Akční nabídky

Katalog / e-Shop

Všeobecné obchodní podmínky

DODAVATEL:

AUTO ‐ COLOR spol. s r.o.
se sídlem: Ampérova 482, 462 03 Liberec 2, IČ: 18381201; DIČ: CZ 18381201 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 397
jednající: Ing. Jaroslav Stodůlka, jednatel
bankovní spojení: ČSOB Liberec; číslo účtu: 305063483/0300
(dále jen "Prodávající")

I. Předmět Obchodních podmínek

Předmětem těchto Obchodních podmínek je závazek Prodávajícího dodávat Kupujícímu zboží a to na základě dílčích objednávek Kupujícího vystavených na základě těchto Obchodních podmínek (dále jen „objednávka"). Kupující se zavazuje za objednané a dodané výrobky zaplatit v termínu splatnosti faktury a v plné výši.

II. Cena

1. Cena výrobků je stanovena na základě aktuálních ceníků Prodávajícího. Ceníky jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího: www.a‐c.cz. Na vyžádání je možno ceníky zaslat poštou.

2. Z těchto cen se případně Kupujícímu poskytuje již dříve dohodnutá sleva.

3. Ceny výrobků jsou platné pro období do 31. 12. daného roku. Pokud by však nastaly významné změny podmínek nákupu zboží (dramatická změna kurzu, clo, dovozní přirážka atd.), je prodávající oprávněn změnit ceny zboží.

4. Jakékoli změny cen musí být minimálně 10 dnů předem sděleny kupujícímu.

III. Další podmínky

1. Dodávky výrobků budou uskutečňovány na základě jednotlivých objednávek Kupujícího.

2. Vlastnické právo k výrobkům přechází na Kupujícího až dnem zaplacení Kupní ceny.

3. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na Kupujícího dnem převzetí výrobků.

4. Prodávající vystaví fakturu za plnění ke každé objednávce (dodávce) zvlášť.

5. Splatnost faktur je uvedena na faktuře a počítá se ode dne vystavení faktury. Zaplacením ceny se rozumí datum připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Při platbě předem bude Kupujícímu poskytnuto skonto 3%.

7. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Faktura musí obsahovat adresu Kupujícího dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. V případě prodlení Kupujícího s úhradou, je Prodávající oprávněn nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Všeobecné obchodní podmínky od 1. 1. 2009

IV. Reklamace

1. Reklamované vady je Prodávající povinen na své náklady odstranit dodáním bezvadných, nově vyrobených výrobků nebo bezplatným odstraněním vady, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od oznámení reklamované závady Kupujícím.

2. Prodávající přejímá závazek, že dodané výrobky splňují veškeré požadavky obecně závazných právních předpisů, které se na tyto výrobky vztahují.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky je možno měnit pouze písemným očíslovaným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou sepsány ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2. Právní vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými obecnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Rozhodčí doložka:

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

4. Obě strany jsou si vědomi, že v případě sporu u Rozhodčího řízení platí náklady na řízení ten, kdo spor prohrál.

VI. Podpisy obou stran

Prodávající a Kupující svým podpisem těchto Obchodních podmínek stvrzují, že Obchodní podmínky četli a že s nimi souhlasí.

Za prodávajícího: Za kupujícího:

........................... ............................. (podpis a razítko)

AUTO‐COLOR spol. s r.o. ............................. (název firmy)

Ing. Jaroslav Stodůlka, ............................., (jméno a příjmení)

jednatel ............................. (funkce)

V Liberci dne: V .................................. dne: .................................